TERMES I CONDICIONS

En acceptar aquest contracte, vostè està acceptant totes les clàusules d’aquest. Si celebra aquest contracte en representació d’una companyia o de qualsevol altra entitat legal, VOSTÈ assumeix que té facultats per obligar a aquesta entitat i els seus afiliades a assumir els termes i condicions d’aquest contracte, en aquest cas els termes “VOSTÈ” o “EL SEU” faran referència a aquesta entitat i els seus afiliades. Si no disposa aquesta facultat, o si NO ACCEPTA aquests termes i condicions, no ha d’acceptar aquest contracte i tampoc podrà utilitzar les condicions definides en aquest.

No pot accedir a aquest contracte si VOSTÈ és el nostre competidor directe, excepte que nosaltres li haguem donat consentiment explícit. Tampoc pot accedir als nostres Serveis per tal de supervisar la seva disponibilitat, rendiment o funcionalitat i tampoc amb qualsevol altra finalitat d’avaluació comparativa o competitiva.

Aquest contracte entra en vigor entre les parts, a partir de la data en que accepti aquest contracte.

1 DEFINICIONS

  • SERVEIS ADQUIRITS, es refereix als Serveis que Vostè compri mitjançant el formulari de subscripció que tenim a l’efecte.
  • APLICACIONS DE TERCERS, són les aplicacions en línia, basades en la web, i els productes de programari fora de línia proveïts per tercers que funcionen amb els Serveis i s’identifiquen com a aplicacions de tercers.
  • USUARIS, són les persones que Vostè autoritza per utilitzar els Serveis, per als que es van comprar les subscripcions a un servei i als que Vostè va proporcionar identificacions d’usuari i contrasenyes i / o que nosaltres els proporcionem a l’inici de la subscripció. L’usuari Administrador podrà incloure totes les persones que consideri necessàries per a l’ús dels nostres serveis.
  • “NOSALTRES”, “A NOSALTRES” o “NOSTRE”, es refereix a DoceoSoftware S.L.

2 DRETS DE PROPIETAT

Reserva de drets. Subjecte als drets limitats expressament atorgats d’acord el present contracte, ens reservem tots els drets, títols i interessos en i per al programari, inclosos tots els drets de propietat intel·lectual relacionats. No se li atorgarà cap dret d’acord amb aquest contracte, excepte aquells expressament previstos en el present document.

Restriccions. No permetrà que cap tercer accedeixi al Software, excepte segons el permès en el present. No crearà treballs derivats basats en el Programari o serveis que puguin contractar-se, copiarà, presentarà el contingut d’aquest lloc dins d’un altre (emmarcar) ni replicarà enlloc o contingut del Software.

Propietat de Les seves dades. Entre Nosaltres i vosaltres, Vostè és el propietari exclusiu de tots els drets, títols i interessos per a totes les seves dades.

Disposicions de el Govern d’Espanya i disposicions internacionals per a usuaris finals. Prestem els Serveis, inclosos el programari i la tecnologia relacionats, per a professionals, entitats públiques i privades i per a consumidors finals, sent d’aplicació i per a la protecció dels drets dels consumidors i usuaris el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i tota normativa europea i internacional que reculli normes protectores dels drets dels consumidors i usuaris.

3 CONFIDENCIALITAT

Definició d’Informació confidencial. Per als fins d’aquest Contracte, s’entén per “Informació confidencial” tota la informació confidencial divulgada per una part (“Part reveladora”) a l’altra part (“part receptora”), ja sigui oralment o per escrit, que s’indiqui com confidencial o que s’entengui com a confidencial atesa la naturalesa de la informació i les circumstàncies de la divulgació. La seva Informació confidencial inclourà Les seves dades; La nostra Informació confidencial inclourà el Programari i els Serveis; i la Informació confidencial de cada part inclourà els termes i condicions d’aquest Contracte i tots els Formularis, així com també els plans de negocis i màrqueting, la informació tecnològica i tècnica, els plans i dissenys de productes i els processos de negocis divulgats per aquesta part. No obstant això, la Informació confidencial – que no siguin les seves dades – no inclourà cap informació que sigui o es torni de coneixement general de el públic.

Protecció de la Informació confidencial. Llevat que la part reveladora permeti el contrari per escrit, la part receptora farà servir el mateix grau de cura que utilitza per protegir la confidencialitat de la seva pròpia informació confidencial de naturalesa similar (però en cap cas menys de la cura raonable) per no revelar ni utilitzar la Informació confidencial de la part reveladora per a cap fi fora de l’abast d’aquest Contracte, i la part receptora limitarà l’accés a la informació confidencial de la part reveladora a aquells dels seus empleats, contractistes i agents que necessitin aquest accés amb fins congruents amb aquest contracte i que hagin signat acords de confidencialitat amb la part receptora que incloguin proteccions no menys estrictes que les que s’estableixen en el present.

Protecció de Les seves dades. Nosaltres, com a encarregat de el tractament, ens comprometem a respectar i complir les obligacions que emanin de les Lleis de Protecció de Dades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, el Reial Decret 994 / 1999 de 11 de juny i les altres disposicions que siguin aplicables en cada moment a les presents Condicions així com als Serveis prestats. El Client autoritza i accepta que nosaltres podrem introduir les seves dades personals, el seu nom i altres detalls inclosos en el formulari o enviament de correu electrònic o via telefònica, en un directori fitxer informàtic, el responsable i titular som nosaltres, per a ús intern i amb la finalitat de facilitar el client la prestació dels serveis, llevat que el client doni instruccions concretes per escrit al contrari per escrit en info@doceosoftware.com.

4 GARANTIES I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Les nostres garanties. Garantim que els Serveis es prestaran significativament d’acord amb l’usuari i que la funcionalitat dels Serveis no disminuirà considerablement durant un període de subscripció. En el cas de qualsevol violació d’aquesta garantia, El seu recurs exclusiu serà aquell previst en la Secció 10.C (Rescissió amb justa causa).

Garanties recíproques. Cadascuna de les parts manifesta i garanteix que té la facultat legal per celebrar aquest Contracte, i no transmetrà a l’altra part cap Codi maliciós.

Exempció de responsabilitats EXCEPTE QUAN ESTIGUI EXPRESSAMENT PREVIST EN EL PRESENT CONTRACTE, CAP DE LES PARTS OFEREIX CAP TIPUS DE GARANTIA, NI EXPRESSA, IMPLÍCITA, ESTATUTARIA O DE QUALSEVOL ALTRA NATURA, I CADA PART renuncia específicament a TOTES LES GARANTIES IMPLÍCITES, INCLOSES LES GARANTIES DE COMERCIABILDIAD O ADEQUACIÓ A UN FI, AMB EL màxima mesura permesa per la LLEI APLICABLE

5 LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Limitació de responsabilitat. EN CAP CAS LA RESPONSABILITAT TOTAL DE QUALSEVOL DE LES PARTS QUE SORGEIXI o es relacioni amb AQUEST CONTRACTE, NI UN CONTRACTE, PER ACTE IL·LÍCIT O ACORD AMB QUALSEVOL ALTRA TEORIA DE RESPONSABILITAT, SUPERARÀ LA SUMA TOTAL ABONADA PER NOSALTRES ACORD AMB EL PRESENT.

Exclusió de danys consegüents i relacionats. EN CAP CAS, CAP DE LES PARTS TINDRÀ RESPONSABILITAT PEL QUE FA A L’ALTRA PART PER BENEFICIS O DANY INDIRECTES, ESPECIALS, INCIDENTAL, CONSEGÜENTS, DE COBERTURA O PUNITIUS, SIGUI COM SIGUI LA CAUSA, ESTIGUI DE NATURA CONTRACTE, PER ACTE IL·LÍCIT O ACORD AMB QUALSEVOL ALTRA TEORIA DE RESPONSABILITAT, HAGI O NO L’ALTRA PART ESTAT nOTIFICADA DE LA POSSIBILITAT DELS DANYS.

6 VIGÈNCIA I EXTINCIÓ

Vigència de l’Contracte. Aquest Contracte comença en la data en què Vostè ho accepta i té una durada fixada segons campanya i Software o contractació de servei. Aquest contracte haurà de ser renovat per a cada Software o Servei, llevat que una de les parts comuniqui a l’altra la intenció de finalitzar d’el contracte amb un període de dos mesos d’antelació a la finalització de cada campanya o segons el tractat per escrit per a cada Software o Servei.

Rescissió amb justa causa. Qualsevol de les parts podrà rescindir aquest Contracte per justa causa: amb una notificació escrita a l’altra part 7 dies abans en cas d’un incompliment material si aquest incompliment continua sense esmenar-se a l’extingir-li dit període; o si l’altra part és objecte d’una comanda de fallida o un altre procés relacionat amb insolvència, concordat, liquidació o cessió en benefici dels creditors.

7 PARTS AMB QUI CONTRACTA, NOTIFICACIONS, Llei aplicable i Jurisdicció

Generalitats. Les parts amb qui contracta segons aquest Contracte, i als que hauria de notificar conforme el Contracte és DOCEO SOFTWARE SL, la llei que s’aplicarà en una acció legal que sorgeixi o es relacioni amb el present serà l’Espanyola i els tribunals que poden determinar qualsevol acció legal , seran els Tribunals de la comunitat a la qual DOCEO SOFTWARE SL té el domicili fiscal.

Modalitat de notificació. A menys que s’especifiqui el contrari en aquest Contracte, totes les notificacions, permisos i aprovacions d’acord amb el present s’expressaran per escrit i es consideraran lliurats: mitjançant el lliurament personal, burofax o mitjançant correu electònic amb justificant de recepció a info@doceosoftware.com.

Les notificacions per Vostè es dirigiran a l’administrador de sistema designat per vostè per El seu compte de Serveis pertinent i en el cas de notificacions relacionades amb la facturació, al contacte de facturació respectiu designat per vostè.

Conformitat amb la Llei aplicable i jurisdicció. Cada part accepta la llei aplicable abans indicada sense perjudici de les normes d’elecció o conflictes de lleis i la jurisdicció exclusiva dels tribunals competents anteriors.

Obrir conversa
1
Necessita ajuda?
Chat DoceoSoftware
Hola, en què et puc ajudar?